[X]Tancar

ASESSORIA COMPTABLE

Des d’Avanti volem oferir-te una solució professional per complir amb tots els requeriments en matèria comptable, pensant no soles en complir les obligacions legals a nivell fiscal i mercantil, sinó sobretot pensant en una eina de gestió per al teu negoci, duta a terme amb criteri, rigor i puntualitat.
Amb el nostre assessorament professional i permanent, podem garantir que la teva informació comptable estarà representant la realitat financera de la teva empresa en tot moment, de manera que podrà ajudar a prendre decisions.
Entre els serveis que podem oferir-te dintre de la nostra assessoria podem destacar:

 • Actualitzacions de comptabilitat endarrerides.
 • Assessorament comptable integral.
 • Anàlisis de la gestió administrativa.
 • Pla comptable vigent en cada moment.
 • Comptabilitat analítica i financera.
 • Anàlisis de balanços.
 • Valoracions d’empreses.
 • Legalització de llibres oficials de comptabilitat.
 • Llibre de registre de factures emeses i rebudes.
 • Balanços i resultats trimestrals i anuals.
 • Confecció i registre de llibres de comptabilitat (balanços i diaris)
 • Confecció de comptabilitats a les nostres oficines o al teu domicili.
 • Preparació i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Altres serveis específics en funció del client.

El Nou Pla General Comptable és un pas important per aconseguir l’harmonització comptable internacional ja que incorpora part de la normativa internacional. En aquest Pla s’adopten nous criteris, s’estableixen valors raonables per als actius i passius financers, s’estableix el test de deteriorament per al fons de comerç. Els comptes anuals incorporen nous apartats com els estats de canvi en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.
Avanti t’ofereix la possibilitat de tenir actualitzada la teva comptabilitat, de manera adequada a les teves necessitats i complint fidelment la normativa vigent.

Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

ASSESSORIA FISCAL

Avanti ofereix un servei d’assessoria fiscal per cobrir les necessitats de les empreses perquè compleixin les normes fiscals. Pretenem aconseguir que es compleixi amb la obligació d‘adequar-se a la normativa legal i fiscal en constant evolució i subjecta a sistemes de control estrictes i complexes.
El nostre objectiu és oferir als nostres clients la millor alternativa fiscal de manera que, cenyint-nos a la normativa vigent, puguem reduir la càrrega tributari al mínim legalment exigible, mitjançant el disseny de la millor estructura juridico-fiscal possible.
Dins dels serveis que oferim podem destacar:

 • Assessorament fiscal integral.
 • Confecció i liquidació de l’impost de societats i els pagaments a compte.
 • Confecció i presentació de comptes anuals.
 • Gestió de documentació fiscal.
 • Assistència tècnica davant de la Inspecció d’Hisenda.
 • Reclamacions i recursos davant de l’Administració.
 • Atendre requeriments i sol·licitar aplaçaments
 • Gestió d’apoderaments per realitzar tràmits telemàtics davant de l’Agència Tributaria.
 • Pagaments fraccionats i retencions.
 • Declaracions informatives.
 • Declaracions mensuals, trimestrals i anuals.
 • Estudi i assessorament en la creació de noves empreses.
 • Declaracions censals i Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Alta i seguiment de la inclusió al Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) així com l’obtenció del CIF comunitari.
 • Alta al Registre d’Operacions d’Importació i exportació (EORI).
 • Estudi sobre la fiscalitat específica d’activitats i situacions especials.
 • Altres serveis en funció del client.

La pressió fiscal existent en aquest moment ens porta a donar una major importància a la gestió fiscal a l’empresa, relacionant-la de forma intrínseca amb la resta de funcions de direcció, com la financera, administrativa, comercial i de producció.
Hem enumerat part dels serveis que oferir dins de l’aparell fiscal, però el nostre objectiu sempre és personalitzar la proposta a cada client per adaptar-nos a les seves necessitats de funcionament i gestió.
Ens oferim a assessorar-los en totes les fases de la gestió fiscal, com la utilització legitima de tots els recursos que la legislació ofereix. Ens comprometem a representar-los davant de la Inspecció e Tributs i es és necessari arribar al Tribunal Econòmic-Administratiu.

Per a més informació pots contactar amb nosaltres al telèfon 93.6242878, al mail info@avantiasesores.com o emplenant aquest formulari.

[X]Tancar

ASSESSORIA LABORAL

A Avanti t’oferim els serveis d’assessoria laboral perquè aconsegueixis el correcte i exhaustiu compliment de les obligacions normatives relaciones amb el Dret del Treball i la Seguretat Social. També t’ajudem en la gestió i administració dels Recursos Humans.
En els últims anys, amb la Reforma Laboral, la part relativa a la contractació de personal s’ha vist complicada de manera inusual, fent necessària una ajuda professional per tenir una visió general de la situació i actuar tenint en compte les necessitats de l’empresa tant en el moment de la contractació com la repercussió futura del contracte.
Els nostres serveis inclouen:

 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Actualitzacions salarials segons els conveni de l’activitat.
 • Contractes dels treballadors. Pròrrogues i renovacions.
 • Liquidacions.
 • Càlculs de retencions.
 • Aplicació i actualització de Convenis i normes laborals.
 • Tramitació d’alta, baixa i variació de les dades dels treballadors.
 • Preavís del venciment dels contractes.
 • Declaracions trimestrals d’IRPF i resum anual.
 • Inscripció d’empreses a la Seguretat Social i modificacions.
 • Alta a mutualitats.
 • Llibre de visites i matrícula.
 • Presentació de comunicats de baixa i alta de malalties comunes i accidents de treball.
 • Escrits de sancions i amonestacions al treballador.

Actualment per als tràmits davant dels organismes oficials, cada vegada són necessaris més documents i requisits a complir per part de l’empresa que provoquen una pèrdua de temps i energies en detriment del dia a dia del teu negoci.
Nosaltres ens ocupem d’això per tu. Et farem arribar les informacions necessàries, el calendari laboral, les actualitzacions de convenis i totes les novetats en matèria laboral que et puguin interessar.

[X]Tancar

ASSESSORIA MERCANTIL

Avanti és conscient de la independència que existeix avui entre l’àmbit legal i els processos de l’empresa i per això oferim el recolzament professional que es pot necessitar en l’àmbit mercantil.
Ens concentrem en l’àmbit preventiu del Dret com a factor que pugui facilitar, incrementar i rendibilitzar l’activitat empresarial.
Dins dels serveis que oferim podem destacar:

 • Constitució i modificació de societats.
 • Sol·licitud de denominació de societats.
 • Ampliacions i disminucions de capitals.
 • Estatuts
 • Òrgans socials.
 • Cessaments i renovacions de càrrecs d’administració.
 • Convocatòries de juntes.
 • Assistència a reunions i juntes.
 • Fusions i adquisicions.
 • Dissolucions.
 • Adaptacions i transformacions.
 • Legalització de llibres (llibre d’actes, llibre de socis...)
 • Confecció d’actes de juntes i traspàs al llibre d’actes.
 • Memòria i certificació d’acords de la junta.
 • Concurs de creditors
 • Patents, marques i propietat intel·lectual.
 • Constitució d’associacions i fundacions.
 • Domiciliació de societats
 • Altres serveis específics a sol•licitud del client.

Amb aquest servei volem cobrir les necessitats de qualsevol empresa pel que fa referencia a la constitució de societats mercantils i compliment de les obligacions formes davant del Registre Mercantil.
Avanti es caracteritza per la professionalitat i rapides en la gestió, mantenint uns preus competitius. Un correcte assessorament mercantil i societari és imprescindible en la situació actual per poder gestionar eficaçment una empresa.

[X]Tancar

ASSESSORIA JURÍDICA

L’assessoria jurídica s’encarrega d’oferir informació per resoldre temes relacionats amb l’aplicació de normatives, lleis i reglaments en matèria de dret.
L’objectiu és l’assessorament legal i la resolució d’assumptes que es compliquen per la subordinació a les lleis.
Els nostres serveis inclouen:

 • Transaccions i mediacions extrajudicials.
 • Gestió d’impagats.
 • Assistència jurídica en procediments administratius.
 • Redacció de contractes civils i mercantils.
 • Assistència i assessorament en negociacions.
 • Al·legacions i recursos contra sancions.
 • Reclamacions Economico-Administratives.
 • Recursos contra sancions de tràfic.
 • Elaboració de dictàmens, així com de documents jurídics.
 • Assistència especialitzada en totes les branques de dret.
 • Arrendaments urbans.
 • Altres serveis a petició del client.

Avanti col·labora amb despatxos d’advocats especialitzats en diferents branques del dret. D’aquesta forma quan és necessària assistència lletrada podem proporcionar-te un professional especialitzat en el tema que estiguis tractant.
Els nostres advocats assessoren al client de forma clara i transparent, estudiant la viabilitat d’iniciar accions judicials però esgotant totes les vies extrajudicials a efectes d’evitar el procés judicial.

Segueix-nos a: Facebook Avanti Asesores Barcelona Twitter Avanti Asesores Barcelona Google+ Avanti Asesores Barcelona Linkedin Avanti Asesores Barcelona
Català | Español | English

Assessoria d’empreses a Barcelona

Avanti Assessors està format per un equip amb una alta qualificació i compromesos amb la seva feina i les necessitats del client.
Estem especialitzats en la prestació de serveis a petites i mitjanes empreses per poder cobrir totes les teves necessitats ja sigui en matèria comptable, fiscal, laboral o jurídica.
Delegar a Avanti Asesores determinades àrees del teu negoci com comptabilitat i fiscal et proporcionarà beneficis i et permetrà concentrar tot el teu esforç en altres àrees estratègiques per a la teva empresa.
T’oferim atenció especialitzada per a qualsevol dubte que se’t pugui plantejar o qualsevol gestió que hagis de realitzar.

ASSESSORIA COMPTABLE

Des d’Avanti, assessorem sobre la problemàtica comptable de la empresa, amb aplicació de les normes comptables de compliment obligat. Ens encarreguem de la mecanització de la comptabilitat, dels llibres oficials, del seguiment comptable, de la seva actualització tant de petites empreses com d’empreses amb una estructura major. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA FISCAL

L’objectiu d’Avanti a l’àmbit fiscal és prestar un servei integral en matèria tributària, de manera que assegurem el millor assessorament per als nostres clients. La nostra intenció es arribar al correcte compliment de les obligacions de tipus fiscal, sempre relacionades amb les de tipus comptable i mercantil de manera que puguem optimitzar els avantatges fiscals que la legislació ofereix en cada moment. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA LABORAL

En matèria laboral, a Avanti volem optimitzar la gestió en favor dels nostres clients aplicant tots els avantatges legals que la normativa pugui determinar. Optimització que passa pel correcte compliment de les obligacions a l’àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social. Volem proporcionar-te la seguretat i tranquil•litat necessàries en una àrea que està canviant contínuament. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA MERCANTIL

El moment actual obliga a les empreses a gestionar de manera molt activa el seu projecte. Des d’Avanti assessorem tant a nivell preventiu com a nivell judicial. Ens ocupem de les operacions mercantils de la teva empresa, des de la constitució de la societat dins els contractes que puguis necessitar. T’ajudem a complir amb totes les obligacions formals davant del Registre Mercantil. Per a més informació, fes click aquí.

ASSESSORIA JURÍDICA

L’assessorament jurídic és un servei que proporciona informació, recolzament, acompanyament i ajuda per tramitar la documentació necessària per a complir els procediments administratius i legals. El nostre principal objectiu és prevenir problemes legals en el futur mitjançant la utilització dels instruments adequats des del seu naixement. En cas d’arribar a la necessitat de resoldre problemes legals sempre intentem potenciar la negociació i evitar la via judicial. Per a més informació, fes click aquí.

Avís Legal